Tietosuojaseloste

Rementor Ky:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
Rementor Ky (y-tunnus 2001487-2)
Ullantorpantie 7 A 12, 02750 Espoo


2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Reijo Mylläri
Sähköposti: reijo.myllari(at)rementor .fi
Puhelin 0400 314 068

Rementor Ky on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.


3 Rekisterin nimi

Rementor Ky:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Rementor Ky:n ja rekisteröidyn henkilön

välinen asiakassuhde, henkilön tai hänen huoltajansa suostumus tai muun
asiallisen yhteyden tuoma oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu,
tuotteisiin ja palveluihin sekä niiden kehittämiseen liittyvä viestintä sekä
tuotteiden ja palveluiden myynti ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää
Facebookissa ja muussa sosiaalisen mediassa toteutettavan markkinoinnin
kohdentamiseen.


5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

nimi, koulutus, organisaatio, asema, tehtävänimike, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot;

henkilötunnus, kuitenkin vain silloin kun se on esimerkiksi
laskutuksen kannalta välttämätöntä asiakkaan yksilöimiseksi;

asiakasnumero, kieli, verkkosivuston osoite, verkkkyhteyden
IP-osoite, tunnukset tai profiilit sosiaalisen median palveluissa;

tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista, laskutustiedot
sekä muut asiakassuhteeseen, laskutukseen, myyntiin, markkinointiin tai
tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tiedot tai muistiinpanot;

myynti- ja markkinointiyhteydenpidossa kertyneet tiedot ja
muistiinpanot;

tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot kuten tallennuspäivämäärä ja
tietolähde.

Lisäksi rekisteröidystä voidaan tallentaa tuotteiden tai palveluiden toteuttamista
varten tarpeellisia muistiinpanoja sekä käyttäytymistyyli- tai muita vastaavia
profiileja, kuten ohjaus/coaching -muistiinpanot tai MyyntiEsteet-,
Myyntityylit- tai Peili -analyysit.


6 Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakas- ja markkinointirekisterissä kunnes
rekisteröidyn ja yrityksen välisen suhteen voidaan katsoa päättyneen. Suhteen
katsotaan päätyneen viimeistään, kun on kulunut 10 vuotta viimeisimmästä
myynti, markkinointi, tilaus- tai palvelukontaktista rekisteröityyn tai
rekisteröidyn yhteydenotosta.

Osaa tiedoista voidaan yrityksen käytäntöjen mukaan säilyttää pääsääntöä lyhyemmän
aikaa. Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä
säilyttämään tätä kauemmin.


7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa www-lomakkeilla,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Lisäksi tietoja tallennetaan rekisteröidyn asiakkuuteen, tuotteiden ja
palveluiden käyttöön, viestintään ja asiointiin liittyvistä tapahtumista.
Tietojen lähteenä voi olla myös tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-,
luottotieto-, markkinointi- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.


8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, asiakkaan antaman
erillisen suostumuksen tai nimenomaisten säädösten perusteella.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolella tietoja käsittelevien
palveluntarjoajien järjestelmiin vain, jos Euroopan komissio on hyväksynyt
kyseisen maan tietosuojan tason riittäväksi, tietoja vastaanottava yritys
täyttää EU-U.S. Privacy Shield -vaatimukset tai siirto on muiden asianmukaisten
suojatoimien perusteella sallittu.


9 Rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään
lukitussa paikassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla
henkilöillä.


10 Profilointi

Rementor Ky ei tee asiakastietoihin liittyvää profilointia.


11 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja
suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa
käsittelytoimia, joita Rementor Ky kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin
siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Rementor Ky:n ja
rekisteröidyn välinen asiakassuhde.

Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän
tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen
yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa
käsittelyä.

Rementor Ky voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin
perustein.


12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Rementor Ky:n asiakas- ja
markkinointireksteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän
tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on
lähtökohtaisesti maksutonta.

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon
oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee
tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa
käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Rementor Ky:n
vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

12.3 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa
tietosuojasääntelyä.

12.4 Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen,
rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Rementor
Ky:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

13 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Rementor
Ky:öön

sähköpostitse reijo.myllari@rementor.fi, tai

Postitse osoitteeseen: Rementor Ky, Ullantorpantie 7 A 12, 02750 Espoo

Rementor Ky voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti
ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen
muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Rementor Ky:n postituslistoilleen lähettämien sähköpostiviestien alalaidassa on aina
linkki, jonka kautta on mahdollista pyytää listalta poistamista.


versio1.0, päivitetty 23.5.2018